user_mobilelogo
Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
 
W polskim prawie pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."
 
Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.
 
Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.
 
Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.
W skład systemu wchodzą elementy:
  • właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi,
  • rozwój technologii przetwarzania odpadów i recyklingu, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części w ramch działań recyklingowych,
  • projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling,
  • projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż, segregację odpadów i recykling.
  • projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione, co umożliwia bardziej efektywny recykling
  • projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej poprzez recykling,
  • system oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów, w celu recyklingu
  • edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych, min. inwestycji w recykling
  • logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych, w celu recyklizacji
  • przetwarzanie w ramch recyklingu (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.
 

Contact details

MACHTEK : recycling machines

Łekno 23
76-037 Będzino, POLAND

tel.: + 48 507 023 332

mail: biuro@machtek.pl

 

pl logo bottom

We are a trading company.
We sell recycling equipment and machines.

Machines which proved their worth in practice,
with the best cost-to-benefit ratio.